ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK

I. PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE WEBU

Tento web provozuje a publikuje distributor značek z portfolia Coty Inc., a to společnost Sirowa Czech s.r.o., IČO: 05135931, se sídlem Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 258808, e-mail: cz.sirowa@sirowa.com, tel.: ………………. Na těchto kontaktních údajích můžete oznámit jakékoli své připomínky či návrhy na zlepšení fungování webu, sdělit podněty na prošetření neoprávněných zásahů do tohoto webu či on-line aplikací nebo nás jen tak informovat, že jste s našimi stránkami spokojeni.

Naše společnost Sirowa Czech s.r.o. je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k tomuto webu. Rovněž nám náleží všechna autorská práva k vlastnímu obsahu, který umístíme na webových stránkách, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na tomto webu, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na tomto webu.

Naše společnost činí maximum k zajištění spolehlivosti a správnosti informací umístěných na tomto webu. Přesto však může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám. Informace na těchto internetových stránkách jsou nezávazné a jsou zveřejňovány pouze za informativním účelem a mají tedy pouze informativní charakter obecné povahy. Z důvodu nutných úprav a aktualizací webu si vyhrazujeme právo na změnu nebo odstranění informací z tohoto webu bez předchozího upozornění.

Níže naleznete podmínky a zásady používání webu wellaprofessionals.cz, kterými se používání tohoto webového rozhraní řídí. Přístupem a používáním tohoto webu níže uvedené podmínky akceptujete a bez dalších výhrad je přijímáte.


II. OBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ WEBU A PŘÍSTUPU NA NĚJ

Tento web můžete používat pouze způsobem, který je v souladu s právními předpisy, dobrými mravy, zásadami poctivého obchodního styku. Používáním tohoto webu nesmíte škodit dobrému jménu naší společnosti ani značek či osob, jejichž údaje jsou na webových stránkách zobrazeny.

Přístup na tento web:

  • není z naší strany nikterak omezen, některé služby mohou být podmíněny souhlasem Vašeho zákonného zástupce, pokud jste ještě nedosáhl/a zletilosti,
  • může být přerušen na dobu nezbytně nutnou k aktualizaci či údržby tohoto webu,
  • Vám může být v krajním případě odmítnut v případě, že zjistíme, že tento web používáte v rozporu s těmito podmínkami použití webu.

Informace užité na tomto webu smíte užívat (stahovat, zobrazovat, tisknout apod.) jen pro osobní nekomerční účely. Není dovoleno informace distribuovat, zpracovávat, upravovat, přeposílat či používat pro komerční účely bez našeho předchozího písemného souhlasu. Používané kopie informací musí však i po udělení našeho předchozího souhlasu obsahovat veškerá upozornění na autorská práva či jiná práva a výhrady, jež jsou v nich uvedena nebo se k informacím vztahují. Nezaručujeme ani neodpovídáme za to, že použitím informací nedojde k porušení práv třetích osob.

Abychom Vám mohli poskytnout služby předvídané tímto webem, můžete být vyzváni k dobrovolnému vyplnění různých údajů do formuláře (nejčastěji e-mail a lokační údaje). Pokud nám takové údaje poskytnete, ujišťujeme Vás, že o nich zachováme mlčenlivost a učiníme veškeré možná opatření k jejich ochraně (viz dále Poučení o ochraně osobních údajů).

Na tomto webu mohou být k dispozici také i tzv. on-line aplikace, které můžete používat pouze pro své soukromé účely, přičemž není dovoleno do systému on-line aplikací jakkoli zasahovat. Pokud bude z naší strany zjištěno neoprávněné zacházení s on-line aplikací (např. pokud zjistíme, že obsah aplikace neoprávněně upravujete, kopírujete či distribuujete), vyhrazujeme si právo Vám přístup k aplikaci zrušit.


III. SDÍLENÍ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU A INTERAKCE SE SOCIÁLNÍMI SÍTĚMI

Pokud je na tomto webu umožněno sdílení Vašich fotografií, videí či textů (dále jen „uživatelský obsah“), můžete uživatelský obsah sdílet a při zachování pravidel slušnosti i komentovat, avšak jste odpovědni za to, že užitím uživatelského obsahu nebudou dotčena práva třetích osob. Uživatelský obsah nesmí být protiprávní, nemorální a nesmí porušovat práva ostatních. V takovém případě můžeme kdykoliv odebrat jakýkoliv uživatelský obsah, který je zjevně protiprávní nebo neslušný. Oceníme, pokud nám jakýkoli závadný uživatelský obsah nahlásíte na výše uvedených kontaktních údajích.

Pokud tento web v některé ze svých částí umožnuje umístění Vašeho uživatelského obsahu, máme za to, že nám publikací takového uživatelského obsahu na našem webu nám udělujete bezplatné, časově a místně neomezené, neodvolatelné, nevýlučné, celosvětové oprávnění užívat, kopírovat, modifikovat, přizpůsobovat, distribuovat, překládat, vytvářet odvozená díla, začleňovat do jiných děl a distribuovat takový uživatelský obsah (vcelku nebo zčásti) na všech médiích (včetně, nikoliv výlučně, na těchto stránkách).

Publikací vašeho uživatelského obsahu nám také dovolujete využívat tento obsah na našich vlastních stránkách, ale také na webových stránkách třetích stran, včetně stránek sociálních sítí.

Dovolujeme si Vás také informovat, že užívání sociálních sítí se řídí výlučně podmínkami užívaní stanovenými těmito sociálními sítěmi. V užití obsahu jsme vázáni podmínkami stanovenými takovými stránkami třetích stran. Nemůžeme být tedy odpovědní za jakékoliv užití obsahu námi nebo třetími stranami v souladu s podmínkami stanovenými sociálními sítěmi, zejména ve smyslu rozsahu udělených práv, trvání práv a odstranění obsahu.

Je-li tak stanoveno v podmínkách třetí strany, bez ohledu na výše uvedená ustanovení souhlasíte, že jste informoval/a a obdržel/a souhlas všech příjemců užívání obsahu na sociálních sítích.

Uživatelský obsah může být také předmětem internetové komunikace třetích stran prostřednictvím těchto webových stránek. Jste odpovědní za dodržování příslušných pravidel třetí strany a právních předpisů s tím, že my neodpovídáme za jakékoliv porušení povinností v tomto ohledu.


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento web může obsahovat externí odkazy na jiné webové stránky, nad kterými nemá naše společnost kontrolu. Naše společnost neřídí ani neovlivňuje obsah takových webových stránek a neodpovídá za zabezpečení ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek. Stejně tak není možné dovodit žádnou odpovědnost naší společnosti za webové stránky, přes které se dostanete na tento web, protože je spravuje třetí strana a jsou mimo náš dosah.

Za účelem vyloučení jakýchkoli nedorozumění uvádíme, že zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na tomto webu nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Vámi a naší společností, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Tyto zásady použití webu je oprávněna měnit či doplňovat pouze naše společnost.

Zásady a podmínky užívání tohoto webu jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Tyto zásady byly zveřejněny dne 1. 5. 2019
Sledujte nás!

Sledujte nás na Instagramu @wellaczsk a tagujte Vaše výtvory pomocí hashtagu #wellaczsk pro získání možnosti sdílení Vaší fotky na našich sociálních sítích! Sledujte poslední trendy, účesy a barevné inspirace vytvořené našimi specialisty a rodinou WELLA #WELLARODINA.

[elfsight_instagram_feed id="4"]Sledujte nás!

Sledujte nás na Instagramu @wellaczsk a tagujte Vaše výtvory pomocí hashtagu #wellaczsk pro získání možnosti sdílení Vaší fotky na našich sociálních sítích! Sledujte poslední trendy, účesy a barevné inspirace vytvořené našimi specialisty a rodinou WELLA #WELLARODINA.

[elfsight_instagram_feed id="4"]